ಚಲನ್ ಸೃಜನೆ \ Challan Generation
ಚಲನ್ ದಿನಾಂಕ\Date of Challan
ದಿನಾಂಕ
Date
ಸಂದಾಯದಾರರ ವಿವರಗಳು\Remitter Details
ಪ್ರಥಮ ಹೆಸರು
First Name
*ಮಧ್ಯದ ಹೆಸರು
Middle Name
ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು
Last Name
*ಇ-ಮೇಲ್
E-mail
ವಿಳಾಸ
Address
*ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
Mobile Number
ಇಲಾಖೆಯ ವಿವರಗಳು\Department Details
ವರ್ಗ
Category
* ಜಿಲ್ಲೆ
District
*
ಇಲಾಖೆ
Department
* ಡಿಡಿಓ ಕಚೇರಿ
DDO Office
*
ಡಿಡಿಓ ಕೋಡ್
DDO Code
ಉದ್ದೇಶದ ವಿವರಗಳು\Purpose Details
ಉದ್ದೇಶ
Purpose
*ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
Head of Account
Purpose Specific ID*
ಮೊತ್ತ
Amount
*
Complementary Content
${loading}